คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ สมาคมทันตกรรมรากเทียมประเทศเยอรมนี German Society of Oral Implantology (DGOI) ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Thai - German International Congress ในหัวข้อเรื่อง Implant Dentistry : Merging Scientific Base with up to date technology. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ซึ่ง การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม ทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้อันทันสมัยแก่ทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีอันทันสมัยด้านทันตกรรมรากเทียม

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress
งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress